• : ประโยคคำสั่งหรือ statement ในภาษา C#
    by Aaron 2016-05-16 14:27:21 +0000 c# basic-programming

    ประโยคคำสั่งหรือคำว่า statement ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ประโยคที่เขียนขึ้นเพื่อให้โปรแกรมทำงาน ลักษณะประโยคคำสั่งในภาษา C# เป็นดังนี้ เป็นประโยคที่สมบูรณ์ คือเขียนให้ compiler C# เข้าใจ ตีความได้ เช่น int number = 10; ต้องปิดด้วยเครื่องหมาย ; (semicolo

© 2017 proudly powered by Spring Boot, Java, Linux, MySQL 2017-07-28 4:35:02 +0000

Fork me on Github